Allmänna försäljningsvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kontorsteamet och kund när kunden beställer produkter från Kontorsteamet för leverans till kunden. Om Kontorsteamet och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna Försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

Kontorsteamet erbjuder olika produkter som bl.a. framgår på Kontorsteamets hemsida. Med “ordinarie sortiment” avses produkter som Kontorsteamet normalt har i lager och som inte anges vara beställningsvara, kundunika artiklar/profilprodukter eller annan produkt.

2. Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via Kontorsteamets hemsida alternativt vardagar via kundcenter per telefon, fax eller e-post mellan kl. 08.00 och 17.00.  Kontorsteamet förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar med ett ordervärde understigande 500 kr.

3. Leveranstid

Beställning av produkter som sker vardag före kl. 12.00 levereras vanligtvis nästkommande vardag. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl. 12.00) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande vardag före kl. 12.00. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats.

4. Prisernas giltighetstid

Kontorsteamet förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

6. Fraktavgifter

Frakt debiteras enligt gällande avtal med Kontorsteamet AB.

7. Miljö och kvalitet

Kontorsteamet (genom grossist) är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. Kontorsteamet är kvalitetscertifierade (genom grossist) enligt ISO 9001:2015 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.

8. Fakturering och betalningsvillkor

Kunden skall erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Normal kreditprövning sker vid alla beställningar.

9. Retur/ångerrätt

Kunden skall inom 30 dagar returnera produkter som kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Endast varor ur ordinarie sortiment kan returneras. Vid retur skall retursedel utfärdad av kundcenter medfölja och produkten skall återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Returfrakt betalas av kunden.

10. Reklamation

Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 7 dagar från leveransdag. Synlig transportskada ska noteras på fraktsedeln av chaufför direkt vid mottagandet. Reklamation ska göras till Kontorsteamet kundcenter samma dag som fel eller transportskada upptäckts. Reklamationssedel utfärdad av kundcenter måste medfölja returgodset. Kontorsteamet står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererats till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

11. Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från Kontorsteamet.

12. Ansvarsbegränsning

Kontorsteamet ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador.

13. Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

14. Ändringar

Kontorsteamet förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på hemsida utan föregående avisering.

15 Tvist

Tvist mellan Kontorsteamet och kunden skall i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.